Selektiv perception, vad vi väljer att se

Selektiv perception, vad vi väljer att se. Ofta nog kan det vara så att vi ser det vi vill se och hör det vi vill höra. 

Vi är alla präglade av vår uppväxt, utbildning, livserfarenheter med mera. Detta påverkar vårt sätt att se på världen, vår selektiva perception. Selektiv perception kan förklaras som att man utan medveten avsikt lägger märke till en del faktorer i omgivningen och hos andra människor, men inte till annat.

Fördomar

Det som ofta påverkar vad vi lägger märke till är våra icke-medvetna behov och våra intressen. Vår hjärna kan stänga ute sådant som inte passar vår invanda föreställningsram. Detta sätt att fungera gör att vi utvecklar fördomar. Vi vill ju gärna hålla fast vid vårt sätt att tänka då det ger en känsla av trygghet. Att möta nya kulturer och andra sätt att tänka kan kräva mod.

Vår hjärna sållar hela tiden bland all information. Det måste vi göra annars skulle vi inte fungera. Det viktiga är att vara medveten om att vi fungerar så, att vi kategoriserar. Då kan vi också bli öppnare för oss själva när vi ser att våra föreställningar börjar bli dogmatiska och håller på att förvandlas till rena fördomar.

Det krävs mod att tillåta olikheter

Det kan vara spännande att testa att se saker på olika sätt. Det kräver både mod, inlevelseförmåga och ett öppet sinnelag. Att byta synvinkel innebär inte att man behöver ge upp sina egna värderingar, däremot en insikt om att världen kan uppfattas på olika sätt av olika människor just på grund av att våra referensramar ser olika ut.

Att fundera vidare över:

Vad har präglat din referensram?