Vad krävs för att nå betygen E, C och A?

Vad krävs för att nå betygen E, C och A? De olika ämnen som du läser kan ge betyget E,D, C, B eller A i ditt slutbetyg. Till de olika betygen finns olika så kallade betygskriterier kopplade. Hur vet jag som elev vad som krävs för att nå ett visst betyg?

E,D,C,B eller A – vad gäller?

I några kommande inlägg ( som jag skriver och kommer att skriva när jag får lite tid över) kommer jag att bygga några konkreta exempel på hur man kan jobba för de olika betygsnivåerna E, C och A. Bra att veta är att slutbetyget D får man om arbeten uppfyller samtliga kriterier för E samt till övervägande del kriterierna för ett C. Slutbetyget B blir det om arbeten uppfyller samtliga kriterier för C och till övervägande del kriterierna för A.

Ett konkret exempel

Jag tänker i kommande exempel att jag utgår från en fråga som kan komma i kurser som information och kommunikation, intern och extern kommunikation, medier, samhälle och kommunikation eller kursen kommunikation. Innehållet i det svar man ger beror sedan på de exakta betygskriterierna för respektive kurs. Mitt syfte här är att ge dig en så konkret bild som möjligt av hur du kan jobba med innehåll och källor och var nivån bör ligga för att du ska nå ett visst betyg.

I kommande inlägg följer därför exempel på svar på E- nivå för frågan. Vad är kommunikation?  

Vad är kommunikation? Exempel på svar för E-nivå

För de högre betygsnivåerna C och A tillkommer frågan Vilken betydelse har kommunikation för individ, organisation och samhälle? Men vi börjar på E-nivå.

Tänkbar arbetsmodell

1.Innan jag börjar svarar på frågan studerar jag vilka källor jag kan använda för att besvara frågan. Ofta har läraren angett förslag på några lämpliga källor.

2.Jag tittar också på det material som vi använt i form av till exempel bildspel och liknande.

3. Förslagsvis skapar jag en bild av vilka grundbegrepp som är viktiga att ta upp och som hör till frågan.

4. Jag börjar med att beskriva grundbegreppen med egna ord

5. Jag anger mina källor löpande i texten på rätt sätt

6. Jag underbygger med några egna tankar och exempel. I exemplet nedan anger jag det i annan färg.

7. Jag avslutar mitt svar genom att skriva en källförteckning på rätt sätt.

Så här jobbar jag på E-nivå

1.Innan jag börjar svarar på frågan studerar jag vilka källor jag kan använda för att besvara frågan. Ofta har läraren angett förslag på några lämpliga källor.

I detta fallet har jag en lärobok som heter Intern och extern kommunikation, första upplagan 2012-06-06, Thelin Läromedel AB, Lidköping. Författare är Meg Marnon. Det finns flera andra användbara läromedel som kan användas för att besvara frågan. Just i detta exempel är det denna som finns tillhands. Jag har fått veta att det är sidorna 15 till och med 18 samt sidan 20 som jag ska använda mig av så jag börjar med att läsa dem.

2.Jag tittar nu på det material som vi använt i form av till exempel bildspel och liknande.

3.Nu plockar jag ut grundbegreppen som jag tycker ska vara med i mitt svar. Här har jag hjälp av mellanrubrikerna i boken. Jag skriver ned dem:

Kommunikation – ordets betydelse

 Kommunikation och information

 Kommunikationsprocessen

 Olika former för kommunikation

4.Nu beskriver jag grundbegreppen med egna ord. Jag skriver således aldrig av direkt från boken. Ja ibland kanske jag citerar något, men då är jag noga med att följa reglerna för hur man ska göra.

5. Jag anger också mina källor löpande i texten på rätt sätt. I exemplet nedan använder jag mig av Harvardmodellen.

6. Jag underbygger med några egna tankar och exempel. I exemplet nedan anger jag det i annan färg.

7. Jag avslutar mitt svar genom att skriva en källförteckning på rätt sätt.

Konkret lösning på E-nivå av uppgiften

Kommunikation – ordets betydelse

Communicare är latin och från ordet communicare kommer också ordet kommunikation. Vi kan översätta det med att vi delar något eller gör något gemensamt (Marnon 2012, 16). I praktiken kan det vara att jag berättar något för dig som jag vill att du ska veta. När vi sedan träffas igen så kommer du ihåg vad jag berättat och tillsammans pratar vi vidare

Kommunikation och information

Marnon (2012, 16) skriver om att det är skillnad mellan kommunikation och information. Att informera innebär att informationen kommer från ett håll och den som tar del av informationen är passiv. Att kommunicera däremot innebär att det är en dialog, det vill säga man pratar med varandra. Som jag skrev under exemplet ovan så kan det vara att jag berättar något för dig. Själva den processen är information. Om detta sedan leder till ett samtal så blir det kommunikation.

Kommunikationsprocessen

Det finns olika sätt att se på kommunikationsprocessen. Marnon ( 2012, 17) beskriver två sätt.

Det första sättet handlar om informationsöverföring till många på en gång (masskommunikation). Här väntar sändaren inte sig något direkt svar, Det andra sättet går ut på att sändare och mottagare utbyter innehåll och pratar eller kommunicerar med varandra på något sätt.

Författaren skriver ”Något förenklat kan man säga att kommunikationsprocessen består av avsändare, budskap/meddelande, kanal, mottagare, feedback(återkoppling) och kontext…”(Marnon 2012, 17). Jag förklarar här nedan de olika begreppen

Avsändare – Det är den som skickar iväg, sänder meddelandet till exempel en person eller ett företag. Sett till denna sidan som du besöker nu så är det läraren Elisabeth Jönsson som är avsändaren. Det ser jag under sidan om.

Budskap, meddelande –Det är själva innehållet, det avsändaren vill förmedla till mottagaren. Fortsätter jag med denna sidan Jagvillvetamer.com så ser jag att sändaren med sidan vill dela med sig av sin kunskap inom de ämnesområden hon undervisar i.

Kanal – Ett meddelande skickas eller överförs på något sätt. Några exempel är samtal, mail, sociala medier, annons, tidningsartikel, tv-program. Och om jag då håller mig kvar till samma exempel så är kanalen en hemsida på internet som man kan hitta om man känner till adressen eller googlar på orden ”Jag vill veta mer.

 Mottagare – De som tar emot meddelandet. Exempel på olika mottagare eller mer specifikt en viss målgrupp kan vara ungdomar i gymnasieåldern. Mottagare till denna sidan är lärarens elever, men också andra grupper som kan tänkas vara intresserade har tillgång till det.

Feedback – Kanske ger mottagaren respons till sändaren på något sätt? Svarar på ett mail till exempel. Feedback kan vara att någon som läst till exempel detta inlägget ger en kommentar.

Kontext – Det är den omgivning där kommunikationen äger rum på ett café, på stan etc. Just nu läser jag och arbetar i mitt arbetsrum.

Olika former för kommunikation

 Det finns mycket som kan påverka kommunikationen mellan människor. Vi är alla unika och tolkar information på olika sätt. Hur vi säger något och vårt kroppspråk har betydelse ( Marnon 2012, 20).

Som exempel ger också Marnon att det kan ha betydelse för hur vi tolkar saker om vi träffas på fikat eller om vi skickar mail. Här tänker jag att en del skickar mail med olika smileys för att öka känsloinnebörden i det som skickas. Träffas vi över fikat så ser vi varandras känslouttryck i våra ansikten istället.

Muntlig kommunikation kallas för verbal kommunikation och icke-språklig kommunikation handlar till exempel om kroppsspråk och tonläge ( Marnon 2012,20). Som jag förstår det handlar alltså verbal kommunikation om det vi säger med ord, men vi uttrycker oss också med vårt kroppsspråk och till exempel styrkan i vår röst.

Då har vi jobbat oss igenom frågorna på E-nivå. När tid medges är tanken att jag ska konkretisera svar även för C och A-nivå.

OBS! Glöm inte källan

Jag höll ju nästan på att glömma ange källan också i slutet av mitt arbete. Jag går in och läser om hur man gör via följande sida https://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser/kallhanvisningar-harvard

När jag läst detta ser jag att jag ska skriva min källa som är en bok på följande sätt

Marnon, Meg (2012).Intern och extern kommunikation, första upplagan 2012-06-06. Lidköping:Thelin Läromedel AB

Vad krävs för betyget C?

Denna sida uppdaterades 2019-03-19. Och nu finner du också ett inlägg om Vad som krävs för att nå betyget C.

Vad krävs för betyget A?

Denna sida uppdaterades återigen 2019 -03-21 och nu finner också ett inlägg om Vad som krävs för att nå betyget A.

Länktips för fördjupning

För dig som vill läsa mer om hur man kan fördjupa, förädla och förfina sina arbeten.

https://jagvillvetamer.com/2018/12/17/foradla-fordjupa-och-forfina/