Vad krävs för att nå betyget C?

Vad krävs för att nå betyget C? I ett tidigare inlägg under rubriken Vad krävs för att nå betygen E, C och A? kunde du läsa ett konkret exempel på hur man kan arbeta med skriftliga inlämningar med underbyggnad av olika källor.

I föregående inlägg arbetade vi på E-nivå. I detta inlägg höjer jag ribban en nivå och du får en konkret modell för hur man kan arbeta på C- nivå.

Utförlig och välgrundad

I kriterierna för svar på C-nivå finner vi i flera kurser uttrycken: välgrundad och utförlig.

I exemplet nedan har jag som i tidigare uppgift rödmarkerat den del som ligger på E-nivå. De delar som är svar på C-nivå har jag i detta inlägg valt att blåmarkera.

Välgrundad och utförlig – val av källor

För att få ett mer välgrundat underlag behöver jag ofta hämta fakta från flera olika källor. När jag arbetade på E-nivå så utgick jag från fakta ur läroboken som heter Intern och extern kommunikation, första upplagan 2012-06-06, Thelin Läromedel AB, Lidköping. Författare är Meg Marnon. När jag arbetar på C-nivå med frågorna så har jag i detta fall också valt läroboken Massmedier från 2007 som jag hade tillhands i min bokhylla. En nyare upplaga hade varit önskvärd, men de frågor som ingår i denna uppgift är av den mer tidlösa karaktären så jag väljer boken Massmedier som källa. Författare till den boken är Lars Petersson och Åke Pettersson. Boken är utgiven genom Liber AB.

Jag väljer också en länk som jag anser trovärdig ur källkritisk synpunkt och som Statens medieråd står bakom. Du finner länken i källförteckningen för samtliga källor i slutet av detta inlägg.

Så här jobbar jag på C-nivå

1.Innan jag börjar svarar på frågan studerar jag vilka källor jag kan använda för att besvara frågan. Ofta har läraren angett förslag på några lämpliga källor. De jag valt ser du i avsnittet ovan

I detta fallet har jag en lärobok som heter Intern och extern kommunikation, första upplagan 2012-06-06, Thelin Läromedel AB, Lidköping. Författare är Meg Marnon. Det finns flera andra användbara läromedel som kan användas för att besvara frågan. Just i detta exempel är det denna som finns tillhands. Jag har fått veta att det är sidorna 15 till och med 18 samt sidan 20 som jag ska använda mig av så jag börjar med att läsa dem.

I boken Massmedier går jag in och tittar i innehållsförteckningen för att se om det finns bra stoff jag kan ha med i mitt svar. På hemsidan för Statens medieråd navigerar jag mellan rubrikerna och använder mig av sökfältet för att finna bra material.  Jag plagierar ALDRIG utan refererar reflekterande och använder mig av citaträtten vid behov.

2.Jag tittar också på det material som vi använt i form av till exempel bildspel och liknande.

3.Nu plockar jag ut grundbegreppen som jag tycker ska vara med i mitt svar. Här har jag hjälp av mellanrubrikerna i boken. Jag skriver ned dem. I detta exempel så väljer jag att arbeta med frågan Kommunikation – ordets betydelse samt den tilläggsfråga jag fått för C-nivå som är Vilken betydelse har kommunikation för individ, organisation och samhälle?

4.Nu beskriver jag grundbegreppen med egna ord. Jag skriver således aldrig av direkt från boken. Ja ibland kanske jag citerar något, men då är jag noga med att följa reglerna för hur man ska göra.

5. Jag anger också mina källor löpande i texten på rätt sätt. I exemplet nedan använder jag mig av Harvardmodellen.

6. Jag underbygger välgrundat och utförligt med några egna tankar och exempel.

7. Jag avslutar mitt svar genom att skriva en källförteckning på rätt sätt.

Konkret lösning på C-nivå av uppgiften

Jag väljer enbart i mitt exempel att arbeta med frågorna

 Kommunikation och information samt tilläggsfrågan: Vilken betydelse har kommunikation för individ, organisation och samhälle? Sättet att arbeta är detsamma på övriga frågor som du i tidigare inlägg fann svaret på under E-nivå.

Kommunikation och information

Fakta

Marnon (2012, 16) skriver om att det är skillnad mellan kommunikation och information. Att informera innebär att informationen kommer från ett håll och den som tar del av informationen är passiv. Att kommunicera däremot innebär att det är en dialog, det vill säga man pratar med varandra.Petersson, Peterson(2007, 12) skriver också om att vi kommunicerar på många olika sätt. Som exempel kan nämnas vårt val av kläder och kroppsspråk. Kommunikation gör oss till sociala varelser. På hemsidan för Statens medieråd (2019) läser jag att vi använder mobilen alltmer och att vi lägger ned mycket tid på sociala medier.

Egna tankar

Som jag skrev under exemplet ovan så kan det vara att jag berättar något för dig. Själva den processen är information. Om detta sedan leder till ett samtal så blir det kommunikation. Kommunikation kan ske över ett möte, men också likväl genom olika medier. Sociala medier har blivit en allt vanligare kanal. Utifrån vad jag skrivit tidigare är det just detta att vi svarar varandra på något sätt som gör att det blir kommunikation, det vill säga den sociala aspekten som inte är lika tydlig vid information som är mer enkelriktad

Vilken betydelse har kommunikation för individ, organisation och samhälle?

Utifrån vad jag skrivit ovan så kan jag dra slutsatsen att kommunikation har betydelse för kontakten mellan oss människor. Det gör på individnivå att vi kan skapa vänskapsband. På organisationsnivå att vi kommunicerar med varandra på en arbetsplats och i samhället kan jag tänka mig att det kan ha till exempel med det politiska livet att göra.

Källförteckning

Jag höll ju nästan på att glömma ange källan också i slutet av mitt arbete. Jag går in och läser om hur man gör via följande sida Källförteckning

När jag läst detta ser jag att jag ska skriva min källa som är en bok på följande sätt

Marnon, Meg (2012).Intern och extern kommunikation, första upplagan 2012-06-06. Lidköping:Thelin Läromedel AB

Peterson,L och Pettersson,Å (2007). Massmedier, andra upplagan 2007, Malmö: Liber AB

Medierådet,  senast hämtad 2019-03-13, https://statensmedierad.se/larommedier.365.html

Länktips för fördjupning

Så länge får du en länk via vilka du kan läsa mer om hur man kan fördjupa, förädla och förfina sina arbeten.

https://jagvillvetamer.com/2018/12/17/foradla-fordjupa-och-forfina/

Vad krävs för betyget A?

Denna sida uppdaterades senast 2019- 03-21 och nu kan du också fördjupa dig i Vad som krävs för betyget A.

En kommentar

Kommentarer är stängda.